voorwaarden

Algemene reparatievoorwaarden

Storing

1) Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op de servicebon zijn omschreven. De klant is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar (back-up) data.

Prijs

2) De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, de ophaal- en retourkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden.

Onderzoekskosten

3) Mservice berekent onderzoekskosten voor alle reparaties buiten garantie en tevens voor alle reparatie binnen garantie welke niet door de leverancier vergoed worden. Dit betreft gebruikersfouten, softwareproblemen of het niet constateren van de opgegeven klacht.

Stoppen of doorgaan

4) Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de servicebon geen kostenraming vermeldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.

5) De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening en betaalt dan de onderzoekskosten. Mservice stelt vervolgens het product weer ter beschikking aan de klant in de staat waarin hij het heeft ontvangen.

Garantie

6) Mservice geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven.

7) Wanneer binnen drie maanden de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet Mservice een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie;

  • Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
  • Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend.
  • Het hiervoor bepaalde in dit artikel is niet van toepassing voor zover de klant aanspraak kan maken op ontbinding van de overeenkomst ingeval van een ernstige tekortkoming bij een eerdere reparatie.
  • Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

Niet afgehaalde producten

8) Indien na drie achtereenvolgende (schriftelijke) mededelingen van Mservice aan de klant dat het product gereed is, de klant gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten het product op te halen, is Mservice bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen.

Aansprakelijkheid

9) Voor elke door Mservice aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Mservice kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Mservice is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten tot maximaal het declaratiebedrag.